Giva (f.d. FRIIs) kvalitetskod

Giva Sveriges kvalitetskod och kodrapportering

Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranchens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd för medlemmars kvalitetssäkring. Insamlingsbranchen är helt och hållet beroende av givares förtroende. För att upprätthålla och stärka detta förtroende utvecklade Giva Sverige denna kvalitetskod som lanserades 2007, och nu har uppdaterats ett antal gånger – senast i maj 2017.
Kvalitetskoden tar ett brett grepp om insamlingsorganisationer och hjälper organisationer att granska sig själva och att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Kvalitetskoden tar avstamp ur följande områden;

Värdegrund

– Förhållningssätt till omvärlden
– Mål och måluppfyllelse
– Styrning, ledning och kontroll
– Insamling
– Medarbetare
– Rapportering och information

Kodrapportering

Alla Giva Sveriges medlemmar ska vartannat år publicera en rapport om hur deras organisation har tillämpat kvalitetskoden. Rapporten ska ingå i organisationens årsredovisning, alternativt utgöra en separat rapport. Läs mer om koden på https://www.givasverige.se/kvalitet-styrning/

Läs Effektrapport 2020

Back to top button
Close