Privacy Policy

(Information in English can be found below)

Donorhantering

Vi använder oss av en CRM (hanteringsprogram för givarrelationer) som heter CiviCRM som håller reda på dina uppgifter, ditt samtycke, behörigheter och preferenser i samband med dina handlingarna med oss. Det är i grunden en online-databas som gör det lättare för oss att fokusera på det som vi är bäst på. Det är till och med lättare att ta in dina gåvor online. Uppgifterna som samlas in och lagras innehåller personuppgifter på grund av programvarans natur, men vi hanterar all känslig information med stor omsorg.

När det gäller säkerhet använder vi SSL på alla våra webbsidor för att säkerställa säker överföring av data. Vi använder standardmetoder och processorer för säkra onlinetransaktioner. Där det är nödvändigt behåller vi extrakänslig information på krypterad lagring med begränsad åtkomst.

Informationen förvaras i vår databas tills den begärs tas bort. När begäran om borttagning görs, tar vi bort alla relaterade data online. Om du ber om att se vad vi har lagrat kan vi skicka det vi har online också. Andra förfrågningar om hantering, tillgång och användning av dina uppgifter kommer också att tas upp till det bästa av våra förmågor.

För sådana förfrågningar skicka ett mail till info@nordiskhjalp.org eller ring oss på 040-21 29 33 när vi har öppet.

Cookies (kakor)

Våran webbplats använder cookies. Här får du veta vad de används till och hur du kan välja bort dem.

En cookie (kaka) är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller information. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för dig som besökare. Det finns två typer:

  • Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används till exempel för att du lättare ska kunna använda webbplatsen utifrån sina önskemål och intressen.
  • Den andra typen kallas sessionskaka. Under tiden en besökare är inne på en webbsida lagras den temporärt i besökarens datorminne. Sessionskakor försvinner när du stänger webbläsaren. Ingen personlig information sparas om dig, såsom mejl och namn.

Vi använder båda typerna på våran webbplats. När du besöker vår webbplats skickas en sessionskaka mellan din dator och vår webbserver för att bland annat underlätta navigering. Sessionskakor används också när du använder våra e-tjänster. Cookien försvinner när du avslutat besöket.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och varför kakor används. Besökaren ska också samtycka till att kakor används. Enligt General Data Protection Regulation (GDPR) besökaren ska kunna ta bort sin samtycke. Vi beskriver hur i förklaringarna nedan.

Men vi vill alltid vara klar och tydlig med handlingar som har att göra med personlig information och ditt integritet, och det är därför vi tycker det är bra med att informera detaljerna till er.

Så använder våran webbplats kakor

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen.

Information som skapas av dessa kakor genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Informationen används för att utvärdera besöksstatistik. Exempelvis använder vi rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra både navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data.

För att ytterligare värna din integritet kommer IP-anonymisering att användas vid datainsamlingen. Det betyder att de sista siffrorna i IP-numret maskeras, till exempel 192.168.1.xxx.

Hur länge håller kakor kvar?

De skapade kakor kan håller från 30 sekunder till 2 år. Ingen av de lagrade uppgifterna är personlig för dig och är begränsad till dina interaktioner med webbplatsen och e-tjänsterna. Läs mer (engelska)

_ga varar i 2 år som standard. Vi använder den för att skilja användare över långa perioder.

_gid varar i 24 timmar och används för att skilja användare på en session.

_gat varar i 1 minut och används för att minska begäran.

Och slutligen AMP_TOKEN varar från 30 sekunder till 1 år. Den innehåller en token som kan användas för att hämta ett klient-ID från AMP Client ID-tjänsten. Andra möjliga värden indikerar opt-out, inflight-förfrågan eller om ett fel påstår när klient-ID hämtas.

Om du vill undvika kakor

Om du inte vill att kakor lagras på din dator kan du stänga av funktionen, det gör du i din webbläsares inställningar. Då lagras inga kakor men du kommer inte heller att kunna använda vissa funktioner på webbplatsen. Om du inte vill att dina besök på webbplatsen ska visas i Google Analytics statistik kan du använda så kallade opt-out tillägg till din webbläsare.

Google Analytics ”Opt-out” tillägg finns till olika webbläsare (på engelska). Mer information om Google Sekretesspolicy finns att läsa med.


Donor management

We make use of a CRM (constituent relations management software) called CiviCRM that keeps track of your details, your consent, permissions and preferences along any dealings with us. It’s basically an online database that allows us to focus on doing what we do best as a non-profit. It also makes it easier to accept online gifts. The data collected and stored would include personal information because of the nature of the software, but we take handling any sensitive information with care very seriously.

In terms of security we use SSL on all our webpages to ensure safe transfer of data, and we make use of standard methods and processors for secure online transactions. Wherever necessary we also keep truly sensitive information on encrypted storage with limited access.

Information is kept in our database until it is requested to be taken off. Once the request for deletion has been made, we delete all related data online. If you request to see what we have stored, we can send what we have online as well. Any other requests pertaining to the handling, access and use of your data will also be addressed to the best of our abilities.

For such requests please send an email to info@nordiskhjalp.org or call us at 040-21 29 33 during working hours.

Cookies (kakor)

Our website uses cookies. Here you will find out what they are used for and how to remove them.

A cookie is a small text file stored on your computer and it contains certain information. Cookies are usually used to improve the website for you as a visitor. Generally there are two types of cookies you may encounter:

  • One type saves a file that is left on the visitor’s computer. For example, the file is used to make it easier for you to use the site based on your requests and interests.
  • The other type is what is referred to as a session cookie. While a visitor is on a webpage, the file is temporarily stored in the visitor’s computer memory. Session cookies disappear when you close the browser. No personal information is saved about you, such as email and name.

We use both types on our website. When you visit our site, a session cookie is sent between your computer and our web server. This data is used to make better decisions concerning navigation, for example. Session cookies are also used when using our e-services. The cookie disappears when you finish the visit.

According to the Electronic Communications Act (SFS 2003: 389), anyone visiting a web site with cookies should also have access to information about cookies and why/how cookies are used. The visitor should also consent to cookies being used. According to the General Data Protection Regulation (GDPR) the visitor should be able to remove their consent as well. We describe how in the descriptions below.

In any case, we always want to be clear and transparent about how we handle personal information and your privacy, so that’s why we think it’s good to inform you about these details.

How we use website cookies

We use Google Analytics to get an idea of how visitors are using the site.

Information created by these cookies by your use of the site (including your IP address) is forwarded to and stored by Google’s servers in the United States. The information is used to evaluate visitor statistics. For example, we use reports of visits to the site to improve navigation and structure. Google may also transfer this information to third parties if required by law, or if a third party processes the information on behalf of Google. Google will not match IP addresses with other data.

In order to further protect your privacy, Google uses IP Anonymization in Analytics. This means that the last digits of the IP number are masked, for example 192.168.1.xxx.

How long do cookies last?

The cookies created can last from 30 seconds to 2 years. None of the information stored is personal to you and is limited to your interactions with the website and our e-services. Read more

_ga lasts for 2 years by default. We use it to distinguish users over long periods of time.

_gid lasts for 24 hours and is used to distinguish users on a session basis.

_gat lasts for 1 minute and is used to throttle request rate.

And finally AMP_TOKEN lasts from 30 seconds to 1 year. It contains a token that can be used to retrieve a Client ID from AMP Client ID service. Other possible values indicate opt-out, inflight request or an error retrieving a Client ID from AMP Client ID service.

How to remove cookies

If you do not want cookies stored on your computer, you can turn them off. Your browser’s settings will have the options on handling cookies. If cookies are turned off, be aware that you may not be able to use certain features on the site. Alternatively if you don’t want your site visits to appear in Google Analytics statistics, you can use an opt-out extension for your browser.

Google Analytics “Opt-out” extension is available for download to different browsers. More information can be found through Google’s Privacy Policy.

Back to top button
Close