Projekt under 2011

Under 2011 utförde Nordisk Hjälp tillsammans med våra samarbetsorganisationer en rad med lyckade projekt!
 


Läxhjälp för barn i Ein-El-Helweh

Läxhjälpsprojektet innefattade naturligtvis mycket mer än bara läxhjälp. Det genomfördes mellan november 2010 och juli 2011, med stöd från Radiohjälpen, och var riktat till barn och ungdomar på UNRWA skolor i Ein El-Helwi flyktingläger för att ge dem stöd med undervisning parallellt med deras skolstudier. Stödet var i form av läxhjälp och motivationssamtal till fortsatta studier, stödsamtal kring de problem de har i skolan som har med deras mål, fokusering och självaktning att göra, samt stödsamtal om tillvaron utanför skolan.

Vår samarbetsorganisation erbjöd aktiviteter som syftade till att förändra deras syn på livet och framtiden och öka deras självförtroende. Studiebesök och fritidsaktiviteter (bl.a. konst- och musikaktiviteter, kulturinriktade studiebesök och sportaktiviteter) ordnades en gång i månaden för att få eleverna att ha roligt och för att de skulle få ett större intresse för skolan.

Mer om projektet:

Detta är extra viktig att fokusera på med tanke på att undersökningar som UNRWA gjort i lägret visat att utbildningsnivån har minskat och att antalet studenter som lämnar skolan (speciellt på grundnivå) ökat drastiskt. Undersökningarna visar också att ett stort antal elever inte tror att de kan klara studierna eller att de kan klara att fortsätta med studierna på en högre nivå.

Stödet till UNRWA skolorna minskar år efter år, utbildningssystemet drabbas och resultatet drabbar studenterna som har olika problem och som utbildningssystemet inte alltid kan lösa. Studenterna kan inte lösa problemen inom skolan för att de saknar förmågan till detta, de saknar tillräckliga kunskaper kring problemlösning, de saknar självförtroende, beslutsfattande, medvetenhet om hälsa och genusfrågor, mål och fokusering.

Undersökningen av UNWRA visar också att knark, alkohol och rökning också är problem som skolorna i lägret handskas med. Därför var även hälsofrågan ett viktigt delmål i projektet och ett positivt resultat gällande dessa områden skulle reflektera och gynna samhället och inte bara den främsta målgruppen.

Awareness & Consolation Association, vår lokala samarbetsorganisation, var den organisation som var ansvarig för projektets genomförande. Organisationen har många projekt och aktiviteter på gång i området och samarbetar med många olika föreningar och aktörer. De har planerat genomförandet av projektet i samarbete med en annan organisation som driver ett utbildningscenter inom flyktinglägret och som har ett gott rykte som under åren har grundats på de goda resultaten och framgången bland de eleverna som brukar få hjälp via utbildningscentret. De flesta elever som fick hjälp via utbildningscentret var i årskurs 6.-9. Lärargruppen har relevant universitetsutbildning och alla har även en pedagogisk bakgrund. Studievägledaren som håller i stödsamtalen har även kvalificerad utbildning inom området.

I sin resultatredovisning rapporterade de bland annat att samtliga elever som tidigare legat i riskzonen för att inte klara skolan eller droppa av nu hade förbättrat sina resultat. 85 – 90 % beräknades nu klara att fortsätta till nästa årskurs. Man hade märkt en tydlig positiv utvecklig vad gällde självförtroende och förmåga att areagera och agera positivt med sin omgivning. build self confidence and capacity of youth in the camp to react positively with the surrounding environment. 90 – 95 % av föräldrarna hade uttryckt glädje över hjälpen som riktats till deras barn.

Relationen lärare – föräldrar var förbättrad, och många föräldrar visade nu ett tydligt intresse för att hjälpa sina barn och stötta dem i deras skolgång.

Awareness & Consolation Association är en libanesisk ideell förening som grundades1994 och som har godkänts av libanesiska inrikesdepartementet (nr.640/A.d.). Föreningen är väl etablerad i Libanon
och har genomfört många olika projekt och aktiviteter samt verkat för humanitet, stöd och för utvecklandet av det civila samhället men även för stärkandet av demokrati och mänskliga rättigheter.
Föreningen har sitt säte i staden Saida i södra delen av Libanon där Ein El Hilwi-lägret ligger och pga. att lägret är en del i Saida underlättar detta för föreningen att följa upp genomförandet av projekten. Vi har haft ett samarbetsavtal (undertecknat år 2007) med föreningen, och samarbetet har alltså pågått i mer än fyra som år. Vi har kontinuerlig kontakt och föreningen är väletablerad i Saida, södra Libanon. För mer information om Awareness & Consolation Association, se deras hemsida: https://daleel-madani.org/profile/awareness-and-consolation-association
 


Matpaket till behövande i Nahr El Bared

Projektet var ett akut stöd till palestinska flyktingfamiljer som bodde i lägret Nahr El Bared (som totalförstördes under kriget 2007). Löften för återbygganden eller för att avhjälpa deras lidande har inte gett något resultat, de är fortfarande utspridda och har det svårt och har ingen möjlighet och inga ekonomiska resurser att hyra bostäder. En del bor i garage, en del i gamla förfallna byggnader, hos släktingar, på andra flykting förlängningar, och en del bor på ett område som är belägrat av den libanesiska armen och där man behöver tillstånd för att komma in. Familjerna har det väldigt svårt, de är mycket fattiga och därav behövdes detta akuta matpaket projekt.

Genom detta projekt kunde vi distribuera ut matpaket till behövande familjer. Matpaketen innehöll bland annat; mjöl, ris, olja, salt, hygien artiklar, blöjor m.m.


Ögonvård för barn

Ögonvård för barn i Palestinska områden i Libanon

Fattiga familjer i Libanon har inte råd att betala ögonundersökningar, köpa ögonmedicin eller skaffa glasögon. Fattigdom och arbetslöshet gör att folk helt enkelt inte har råd med den ögonvård som behövs. Projektet syftade till att underlätta för sådana fattiga familjer och föräldralösa barn genom tidiga undersökningar och med anskaffning av ögonvård för att kunna fortsätta sina liv med bättre hälsoförutsättningar.

Målet med det här projektet var att kunna hjälpa 3500 personer genom kontinuerliga undersökningar och köp av ögonmedicin plus att hjälpa 500 personer med byte eller köp av glasögon. Vår tanke var att projektets genomförande skulle ge stora positiva effekter på flera samhällsnivåer, eftersom individerna skulle få det här stödet i rätt tid (innan problemen blivit ännu allvarligare), och därigenom kunna fortsätta sina studier, sina aktiviteter och fortsätta sina liv med mindre problem och bättre hälsa.

Målgruppen var fattiga familjer och fadderlösa barn som inte har råd med undersökningar eller behandlingar av ögonen. Det blev 3500 personer, pojkar och flickor, som fick kontinuerliga undersökningar och köp av ögonmedicin, + 500 personer som också fick hjälp med att köpa eller byta glasögon.

Mer om projektet:

Föreningen ”Awareness & Consolation Association” arbetar med och genomför olika projekt och aktiviteter i regionen som består av olika byar (Alnaima, Harit Alnaima, Aljiaa, Alsadiat, Albirgin, Barga, Baasir, Daraia, Anout, Hasrout, Bsaba, Alsaroria, Shim, Mazboud, Almigairia, Delhon, Ketermaya, Siblin, Alwarania, Wadi Alzini, Zarout Aljia, Alskmais). De har under sitt arbete sett behovet av ögonbehandlingar och menade att den typen av insatser skulle hjälpa många familjer och individer, som inte har råd med att skaffa sig ögonbehandlingar.

Efter stödet från oss och Radiohjälpen kunde de ingå avtal med ögonspecialister och olika hälsocenter för att kunna genomföra projektet och alltså höja standarden på barnens och de fattiga familjernas hälsosituation. Föreningen ordnade läkarbesök för ögonundersökningar, köp av medicin, byte eller anskaffning av nya glasögon, och projektet pågick som beräknat under sex månader – mellan november 2010 och april 2011.

”Awareness & Consolation Association” är en libanesisk ideell förening som bildades 1994 och har godkänts av libanesiska inrikesdepartementet (nr.640/A.d.). Föreningen är väl etablerad i landet och har under tidens gång genomfört många olika projekt och aktiviteter samt verkat för humant stöd och för utvecklandet av det civila samhället samt för stärkning av demokrati och mänskliga rättigheter. Här kan du läsa mer om dem: daleel-madani.org


Project Hope for Life – Emergency aid for palestinian refugees

Projektet var ett samarbete mellan Nordisk Hjälp – Emmaus – Tuwa, och i november 2011 körde vi ner 7 ambulanser samt medicinsk utrustning till 6 palestinska flyktingförläggningar i Libanon. Situationen i dessa flyktingförläggningar är mycket alarmerande och flyktingarna har en mycket bristande tillgång till sjukvård.

Totalt 14 personer deltog i denna 2 veckors resan ner till Libanon; läkare, sjukskötare, volontärer, film-team, organisationsmedarbetare och bilmekaniker är några av de som följde med på resan. Äventyret började i Malmö och vi åkte bl.a. igenom Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien och Turkiet.

Projektet var trots många komplikationer – däribland den upptrappade konflikten i Syrien som ställde till problem – i slutändan väldigt lyckat och ambulanserna kom fram och är nu i användning i 6 palestinska flyktingläger i Libanon. En dokumentär har gjorts om resan ner och besöken i flyktinglägren som kommer att inom kort publiceras här på hemsidan.

Projekt Hope for Life i Media